Indian Journal of Cancer
Home  ICS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online :2376
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

The correlation analysis of primary liver cancer with Type 2 diabetes

Su Q, Sun F, Li J, Zhang H, Wang M, Zhou H, Qiao L

Year : 2015| Volume: 52| Issue : 7 | Page no: 148-152

   This article has been cited by
 
1 Identifying key genes and screening therapeutic agents associated with diabetes mellitus and HCV-related hepatocellular carcinoma by bioinformatics analysis
Muhammad Sufyan, Usman Ali Ashfaq, Sajjad Ahmad, Fatima Noor, Muhammad Hamzah Saleem, Muhammad Farhan Aslam, Hamed A. El-Serehy, Sidra Aslam
Saudi Journal of Biological Sciences. 2021; 28(10): 5518
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Clinical application of thioredoxin reductase as a novel biomarker in liver cancer
Xuping Wu, Qi Wang, Yousheng Lu, Jinye Zhang, Hanwei Yin, Yongxiang Yi
Scientific Reports. 2021; 11(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Combination treatment strategies with a focus on rosiglitazone and adriamycin for insulin resistant liver cancer
Yi-Fan Dang, Shao-Hui Yang, Xiao-Ning Jiang, Fu-Lian Gong, Xiao-Xia Yang, Yan-Na Cheng, Xiu-Li Guo
Journal of Drug Targeting. 2021; 29(3): 336
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Autologous Bone Marrow Cell Infusion for the Treatment of Decompensated Liver Cirrhosis Patients With Type 2 Diabetes Mellitus
Baochi Liu, Mingrong Cheng, Lin Lang, Lei Li, Yanhui Si, Guangmian Wang
Frontiers in Physiology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Risk factors for intraocular metastasis of primary liver cancer in diabetic patients: Alpha-fetoprotein and cancer antigen 125
Kang Yu, Jing Tang, Jie-Li Wu, Biao Li, Shi-Nan Wu, Meng-Yao Zhang, Qiu-Yu Li, Li-Juan Zhang, Yi-Cong Pan, Qian-Min Ge, Hui-Ye Shu, Yi Shao
World Journal of Diabetes. 2021; 12(2): 158
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Mortality trends of liver cancer among patients with type 2 diabetes at the global and national level
Xiao-Jun Ge, Yu-Xuan Du, Li-Mei Zheng, Mei Wang, Jun-Yao Jiang
Journal of Diabetes and its Complications. 2020; 34(8): 107612
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Protective effects of rutin on liver injury in type 2 diabetic db/db mice
Weishi Liang,Dandan Zhang,Jiali Kang,Xubing Meng,Jingbo Yang,Lei Yang,Ning Xue,Qingyao Gao,Shuying Han,Xiangbo Gou
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018; 107: 721
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

  Site Map | What's new | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
  Online since 1st April '07
  2007 - Indian Journal of Cancer | Published by Wolters Kluwer - Medknow