Indian Journal of Cancer
Home  ICS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online :356
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Navigate Here
     My Preferences 
     Manuscript submission

 


This article has been cited by
1Combination treatment strategies with a focus on rosiglitazone and adriamycin for insulin resistant liver cancer
Yi-Fan Dang,Shao-Hui Yang,Xiao-Ning Jiang,Fu-Lian Gong,Xiao-Xia Yang,Yan-Na Cheng,Xiu-Li Guo
Journal of Drug Targeting.2021;29(3)336
[DOI]
2Clinical application of thioredoxin reductase as a novel biomarker in liver cancer
Xuping Wu,Qi Wang,Yousheng Lu,Jinye Zhang,Hanwei Yin,Yongxiang Yi
Scientific Reports.2021;11(1)336
[DOI]
3Mortality trends of liver cancer among patients with type 2 diabetes at the global and national level
Xiao-Jun Ge,Yu-Xuan Du,Li-Mei Zheng,Mei Wang,Jun-Yao Jiang
Journal of Diabetes and its Complications.2020;34(8)107612
[DOI]
4Protective effects of rutin on liver injury in type 2 diabetic db/db mice
Weishi Liang,Dandan Zhang,Jiali Kang,Xubing Meng,Jingbo Yang,Lei Yang,Ning Xue,Qingyao Gao,Shuying Han,Xiangbo Gou
Biomedicine & Pharmacotherapy.2018;107(8)721
[DOI]
5Risk factors for intraocular metastasis of primary liver cancer in diabetic patients: Alpha-fetoprotein and cancer antigen 125
Kang Yu,Jing Tang,Jie-Li Wu,Biao Li,Shi-Nan Wu,Meng-Yao Zhang,Qiu-Yu Li,Li-Juan Zhang,Yi-Cong Pan,Qian-Min Ge,Hui-Ye Shu,Yi Shao
World Journal of Diabetes.2021;12(2)158
[DOI]
  Site Map | What's new | Copyright and Disclaimer
  Online since 1st April '07
  2007 - Indian Journal of Cancer | Published by Wolters Kluwer - Medknow